morenewcastlegoodfriday29-3-24bytimchaston.jpg

Muloobinba/Newcastle Good Friday march for Palestine
Muloobinba/Newcastle Good Friday march for Palestine. Photo: Tim Chaston