Gabriel Rufian.jpg

Gabriel Rufian, ERC MP in the Spanish Congress, giving evidence
Gabriel Rufian, ERC MP in the Spanish Congress, giving evidence